2021 Venue

2021.6.30-7.2

Hangzhou International Expo Center

Tel: 86 ( 571 ) 8290 8888
Fax: 86 ( 571 ) 8381 3580
P.C. : 3112 15 
N0.353, Benjing Avenυe, Qianjiang Century City, Xiaoshan District, 
Hangzhou, Zhejiang, P.R.China 

Previous Forum Structure

*Tip:Long press to save a larger version

Previous Forum Venue Structure

*Tip:Long press to save a larger version

Previous Exhibition Floor Plan

*Tip:Long press to save a larger version

*Tip:Booth floor plan is being updated